Aktualności
dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PKosz PDF Drukuj Email


Profesor nadzwyczajny

Politechniki Koszalińskiej


e-mail: marek.jakubowski(at)tu.koszalin.pl

Telefon: (0-94) 34 78 457Obszar działalności naukowej

 • Modelowanie i symulacja układów dynamicznych z wykorzystaniem FEM i CFD;
 • Komputerowa analiza obrazu;
 • Wybrane zagadnienia inżynierii procesowej przemysłu spożywczego i chemicznego;
 • Browarnictwo w zakresie techniki i technologii;
 • Pomiary PIV (Particle Image Velocimetry);
 • Ruch wirowy płynu;
 • Obrazowanie cząstek.


Informacja o zakończonym postępowaniu awansowym habilitacyjnym przeprowadzonym przed Centralną Komisją ds Stopni i Tytułów Naukowych


Życiorys naukowy

 • 1996–2001 Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, kierunek: Technika Rolnicza i Leśna, specjalność: Inżynieria Żywności
 • 2001–2002 Politechnika Koszalińska, Podyplomowe Studia Pedagogiczne;
 • 2001–2006 Politechnika Koszalińska – Studia Doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej;
 • 2008–2009 zatrudniony na stanowisku asystenta, Politechnika Koszalińska, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
 • 13.01.2009 – uzyskanie stopnia naukowego doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn, specjalność: maszyny przemysłu spożywczego, symulacja komputerowa;
 • 2009-2013 mianowany na stanowisku adiunkta, Politechnika Koszalińska, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego;
 • 2013-2016 zatrudniony na stanowisku adiunkta, Politechnika Koszalińska, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego;
 • 29.06.2016 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego Nauk Rolniczych w dyscyplinie: Technologia Żywności i Żywienia, specjalność: inżynieria żywności;
 • 01.08.2016 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Politechnika Koszalińska, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego.


Opieka nad kadrą naukową

 • Promotor pomocniczy w zakończonym przewodzie doktorskim Pani dr inż Moniki Sterczyńskiej. Temat rozprawy: "Technologiczne aspekty klarowania brzeczki piwnej z uwzględnieniem zmodyfikowanej metody separacji osadów w kadzi wirowej". Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; data zakończenia przewodu i obrony doktoratu: 27.09.2017;
 • Promotor Pani mgr inż. Marty Stachnik. Temat rozprawy: "Analiza numeryczna i badania eksperymentalne przepływu brzeczki piwnej w kadzi wirowej o zmodyfikowanej konstrukcji". Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej. Promotor pomocniczy w przewodzie dr inż. Monika Sterczyńska.Publikacje i profile naukowe

Polska Bibliografia Naukowa

Nauka Polska

Scopus (Elsevier)

Mendeley

Researchgate

Researcherid

Orcid


Projekty badawcze

 • Projekt „System stypendiów doktoranckich wspierających rozwiązania innowacyjne gospodarki regionu”, nr projektu Z/2.32/II/2.6/ZARR/W/I/3/05, nr umowy Z/2.32/II/2.6/3/05/U/10/06. Zrealizowany i rozliczony udział, w projekcie, w formie naukowego projektu doktoranckiego pt. "Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na proces zawirowań w kadzi wirowo-osadowej podczas klarowania zawiesin", - stypendysta projektu, pracownik projektu.
 • Projekt promotorski „Symulacyjne badanie wpływu parametrów konstrukcyjnych kadzi wirowej na rozkład i charakter zawirowań powstających podczas klarownia zawiesin”, nr projektu N502 008 32/0963 – główny wykonawca.
 • Projekt nr 6w2R7/2007C/06940 pt.„Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania pieczywa prozdrowotnego, wspomagającego profilaktykę i leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza”, zadanie badawcze umowa nr 1/ZP/PC/2007 pt.”Badania stopnia uwalniania żelaza i wapnia z pieczywa wyprodukowanego z różnego rodzaju mąki z różnymi dodatkami” – wykonawca.
 • Projekt badawczy własny N N313 429639 pt: „Opracowanie modeli symulacyjnych i badania eksperymentalne dotyczące przepływu i rozdziału mieszaniny separowanej w kadzi wirowej” – kierownik projektu.
 • Projekt Rozwojowy nr NR12 0125 10, pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne rozprowadzenia dymu w komorze wędzarniczej redukujące nadmierną kumulację związków WWA w obrabianych przetworach mięsnych”, finansowany przez NCBiR – wykonawca.
 • Projekt pilotażowy 00002-61724-OR1600005/10 pt: „Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe” – wykonawca.
 • Projekt badawczy własny N N313 136838 pt. "Identyfikacja zagrożeń i badanie warunków zapewnienia skutecznego mycia w systemie CIP krytycznych miejsc instalacji" – wykonawca.

Inne projekty

 • Realizacja decyzji nr 7896/E-347/S/2016-1 z dnia 7 sierpnia 2016 r. dotyczącej przyznania dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku z tytułu wystąpienia zdarzenia losowego w wysokości 552 900 zł - kierownik zadania;
 • Realizacja decyzji nr 7896/E-347/S/2016-2 z dnia 12 grudnia 2016 r. dotyczącej przyznania dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku z tytułu wystąpienia zdarzenia losowego w wysokości 199 998 zł - kierownik zadania;
 • Realizacja projektu inwestycyjnego dostosowania pomieszczeń budynku C Wydziału Mechanicznego do potrzeb kształcenia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w latach 2016-2017 - koordynator, przedstawiciel użytkownika.


Recenzje dla czasopism naukowych

Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics (IF 1.033),
Food Research International (IF 3.182),
Computers and Electronics in Agriculture (IF 2.201),
Polymer-Plastics Technology and Engineering (IF 1.511),
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (13 pkt. MNiSW),
Przemysł Spożywczy (12 pkt. MNiSW),
Technical Science (11 pkt. MNiSW),
Nauki Inżynierskie i Technologie (6 pkt. MNiSW),
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego (6 pkt. MNiSW),
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego (3 pkt. MNiSW),
Brazilian Journal of Food Technology, AIMS Bioengineering.


Patenty i zgłoszenia patentowe

 • Patent nr P.388831 pt."Kadź wirowa, wykorzystywana zwłaszcza w browarnictwie oraz sposób jej napełniania", data udzielenia 31.10. 2013, M. Jakubowski;
 • Patent nr P.407021 pt."Kadź wirowa, wykorzystywana zwłaszcza w browarnictwie", data udzielenia 14.12.2016, M. Sterczyńska, M. Jakubowski, T. Tuszyński;
 • Patent nr P.405399 pt. "Komora wędzarniczo-parzelnicza", data udzielenia 20.06.2017, M. Kubiak, M. Jakubowski, J. Diakun, W. Dolata;
 • Patent nr P.405400 pt." Komora wędzarniczo-parzelnicza", data udzielenia 20.06.2017, M. Kubiak, M. Jakubowski, J. Diakun, W. Dolata;
 • Zgłoszenie patentowe nr P.419602, pt. "Kadź wirowa, wykorzystywana zwłaszcza w browarnictwie, służąca do usuwania osadu gorącego z brzeczki piwnej po jej gotowaniu, data zgłoszenia 25.11.2016, M. Stachnik, M. Jakubowski.


Przynależność organizacyna


Działalność organizacyjna

 • W latach 2003-2006 organizator cyklicznych szkoleń dla doktorantów i pracowników naukowych PK dotyczących modelowania z wykorzystaniem metody elementów skończonych (ANSYS);
 • Od lata 2009-2012 członek Międzywydziałowej Komisji ds. Stypendiów Doktoranckich w projekcie „Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych”;
 • Autor, współautor i konsultant wniosków o finansowanie projektów badawczych, rozwojowych i rozwoju młodej kadry naukowej w ramach konkursów MNiSW, programów operacyjnych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki;
 • W latach 2003-2015 członek komitetów organizacyjnych siedmiu konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim;
 • Członek Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej - kadencja 2012 - 2016 (dołączył pod koniec kadencji);
 • Członek Komisji ds. stopni i tytułów naukowych w dyscyplinie Inżynieria rolnicza - kadencja 2012 - 2016 (dołączył pod koniec kadencji);
 • Członek Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej - kadencja 2016 - 2020;
 • Członek komisji ds. stopni i tytułów naukowych w dyscyplinie Inżynieria rolnicza - kadencja 2016 - 2020;
 • Członek komisji Rady Wydziału Mechanicznego ds. strategii rozwoju wydziału - kadencja 2016 - 2020;
 • Członek komisji Rady Wydziału Mechanicznego ds. oceny nauczycieli akademickich - kadencja 2016 - 2020;
 • Członek komisji ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego - kadencja 2016 - 2020;
 • Członek komisji ds. wniosków o finansowanie dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich - kadencja 2016 - 2020;
 • Członek komisji Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia - kadencja 2016 - 2020;
 • Członek Rady Pracodawców Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej - kadencja 2016 - 2020;
 • Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - kadencja 2016 - 2020.

 • Inne


od lewej: Janusz Roszczenko (PMSL), Marek Jakubowski (PK), Wojtek Wyczałkowski (PMSL)

(- dzięki Wojtku za wszystko!)


 • Współpraca z dr hab. Aleksandrem Poredą i dr Piotrem Antkiewiczem z Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;


od lewej: Aleksander Poreda (UR Kraków), Marek Jakubowski (PK)Dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którym nie jest wszystko jedno, których dane mi było poznać podczas mojej dotychczasowej aktywności naukowej. Nauka to wielka przygoda.
NO BOUNDARIES!
iuugigh

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates 1.5  Valid XHTML and CSS.