Aktualności
Historia Katedry PDF Drukuj Email


KATEDRA Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego powołana została od dnia 1. listopada 2008 roku
Zarządzeniem Rektora nr 30 z dnia 30 października 2008 r.


Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego wywodzi swą historię od roku 1975 i jest kontynuatorem szkoły i tradycji utworzonego w tym roku Zakładu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego (ZMiUPS). Zakład funkcjonował w strukturze Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn i powołany został do organizacji i prowadzenia specjalności Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego.

 

 

Etapy organizacyjne

W roku 1992 Zakład (ZMiUPS) włączony został do Katedry Projektowania Systemów Technicznych (KPST) kierowanej przez prof.dr hab. inż. Wojciecha Tarnowskiego. Zakład prowadził dyplomowanie w profilach: Urządzenia Przemysłu Spożywczego oraz Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Z Katedry (KPST) z dniem 1. stycznia 1997 roku wydzielona została Katedra Inżynierii Spożywczej (zarządzenie Rektora nr 17/96 z dnia 16 grudnia 1996 r.).

Kierownikiem Katedry został mianowany dr hab. inż. Jarosław Diakun - prof. nzw.. Katedra została utworzona w związku z uruchomieniem kierunku kształcenia Technika Rolnicza i Leśna (TRiL). Była to główna Katedra dyplomująca w specjalnościach; Inżynieria Żywności na kierunku TRiL.

Aby nazwą objąć całokształt działalności naukowej i dydaktycznej od dnia 1. stycznia 1997 roku zmieniona została nazwa na Katedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych (KISiTW). Dyplomowanie na profilach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzona była do roku akademickiego 2002/3, a kontynuowane było tylko dyplomowanie na specjalność Inżynieria Żywności na kierunku TRiL.

W roku 2008 uruchomiony został kierunek kształcenia Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (TŻiŻC). W związku z nowymi zatrudnieniami na potrzeby nowo utworzonego kierunku ze stanu osobowego Katedr Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych utworzono dwie jednostki organizacyjne: Katedrę Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego oraz Zakład Technologii Żywności i Żywienia (kierownik –dr hab. Krystyna Skibniewska - prof.nzw.).


Pracownicy

Pierwszymi pracownikami Zakładu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego (ZMiUPS) byli:

 • doc. dr inż. Jerzy Milanowski – 1997 - założyciel oraz organizator Zakładu i Specjalnośc
 • mgr inż. Henryk Budzisz – asystent.; obecnie prof. nadzw. dr hab. inż. na Wydziale Elektroniki i Informatyki naszej Uczelni
 • mgr inż. Zdzisław Gosiewski - asystent.; obecnie prof.dr hab.inż. na Politechnice Białostockiej
 • mgr inż. Wojciech Pałubicki – asystent
 • prof dr hab. mgr inż. Jarosław Diakun – st. asystent; obecnie kierownik Katedry
 • mgr inż. Ewa Wachowicz – st. asystent.; obecnie prof.nadzw.dr hab.inż., kierownik Katedry Automatyki na Wydziale
  Mechanicznym naszej Uczelni
 • Waldemar Korzenko – technik.

Pracownicy, którzy byli zatrudnieni w jednostekach organizacyjnych wymienionych w etapach organizacyjnych (podano okres pracy oraz stopnie i tytuły naukowe z końcowego okresu pracy):

 • mgr inż. Jerzy Właźliński – (1975 – 1984)
 • mgr inż. Ryszard Tesmer – (1975 – 2009)
 • dr inż. Jan Diaczuk (1976 – 1994)
 • inż. Zdzisław Groński – (1977 – 1978)
 • dr inż. Jerzy Maceluch (1977 – 1989)
 • dr inż. Tomasz Kiczkowiak (1978 – 1997), obecnie prof.nadzw.dr hab.inż. w Instytucie Mechatroniki Materiałoznawstwa
  i Nanotechnologii naszej Uczelni
 • inż. Jerzy Małkiewicz (1978 – 1980)
 • mgr inż. Mirosław Szczerbatko (1979 – 1988)
 • mgr inż. Janusz Owczarzak Janusz (1980 – 1990)
 • dr inż. Grzegorz Radomski (1980 – 2006)
 • prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Tarasewicz (1983 – 1992)
 • mgr inż. Wojciech Kowalczyk (1998 – 2001), obecnie prof. na Uniwersytet Duisburg-Essen - Niemcy
 • dr inż. Magdalena Grudzińska (1999 – 2003)
 • inż. Aldona Bać (2000 – 2008)
 • prof.dr hab. Danuta Rzepka-  Plewneś (2002- 2005)
 • dr inż. Maria Dymkowska – Malesa (2006 – 2008)
 • mgr inż. Iwona Wojtasik -  (2007 – 2008)Ważniejsze zrealizowane prace badawczo- wdrożeniowe


Działalność naukowo – badawcza Zakładu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego koncentrowała się przez wiele lat na badaniach procesów i konstrukcji, dynamicznych i sterowniczo – napędowych zagadnieniach mechanizacji i automatyzacji przemysłowych procesów technologicznych w branżach przemysłu spożywczego.

Zrealizowane prace


 • Czujniki i systemy pomiarowe monitorowania stanu zboża w trakcie przechowywania w silosach. Badanie możliwości kondycjonowania zboża metodą łagodnego oddziaływania – wietrzeniem, przesypywaniem. Realizowane w latach 1976 -1978, w ramach programy zjednoczenia PZZ, we współpracy z Państwowymi Zakładami Zbożowymi PZZ w Stoisławiu k. Koszalina. Kierownik –doc.dr inż. Jerzy Milanowski.
 • Mechanizacja i automatyzacja produkcji pomadek mlecznych. Wdrożenia agregatu-automatu do krojenia i zawijania krówek. Realizowane w latach 1978- 1980 na zlecenie i we współpracy z zakładami cukierniczymi: Słowianka w Szczecinku, Bogusławka w Koszalinie, Pomorzanka w Słupsku, włączone do krajowego, centralnego programu badań rozwojowych (CPBR). Kierownik –doc.dr inż. Jerzy Milanowski.
 • Badania podzespołów roboczych wilków i kutrów do mięsa. Optymalizacja konstrukcji wilków i kutrów. Nowe technologie i konstrukcje mechanizmów rozdrabniania mięs głęboko mrożonych. Realizowane w latach 1979 – 1983, ze środków Zjednoczenia Przemysłu Mięsnego we współpracy i pod potrzeby Fabryki Maszyn Przemysłu Spożywczego w Żarach. W ramach tego programu badań wykonana została praca doktorska mgr inż. Jarosława Diakuna. Kierownicy: doc.dr inż. Jerzy Milanowski, dr inż. Jarosław Diakun.
 • Automatyzacja i sterowanie mikroklimatem oraz mechanizacja obróbki i transportu ziemniaków w przechowalniach. Zadania realizowane były w latach 1982- 1987. Badania prowadzone w Zakładzie MiUPS były podtematem krajowego CPBR koordynowanego przez Instytut Ziemniaka w Boninie. W ramach tego programu badań wykonana została praca doktorska mgr inż. Ewy Wachowicz. Kierownik –doc.dr inż. Jerzy Milanowski.
 • Teoria mieszania materiałów płynnych i sypkich. Mieszanie w przepływie. Kinetyka procesu mieszania. Wyróżniki oceny jednorodności. Prace badawcze realizowane w latach 1984 – 1992. Prowadzone we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych w Gdańsku. Miejsca wdrożeń: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Koszalinie - cieczy - instalacja normalizacji w przepływie mleka na produkcję serów; instalacja normalizacji ścieków w przepływie – OSM Macikowy w Gdańsku, mieszanie materiałów sypkich w dużych zbiornikach – mieszalnik 4 m3 dla OSM Lapy – badania i projekt na zlecenie Spółdzielni Pracy PROMONT w Koszalinie. W ramach tego programu badań wykonana została praca doktorska mgr inż. Grzegorza Radomskiego. Kierownik i koordynator badań prof.nzw.dr hab.inż. Władysław Tarasewicz. Badania w zakresie teorii mieszania, w zastosowaniu do uplastyczniania i ujednorodniania tworzyw polimerowych do 2006 roku prowadził dr inż. Grzegorz Radomski.
 • Badania i projekty realizowane we współpracy z Spółdzielnią Pracy PROMONT w Koszalinie, w latach 1986 – 2001: Urządzenia linii produkcji serów metodą nalewową dla OSM Białogard; możliwość odzysku ciepła z wieży suszarniczej, odpylanie powietrza odlotowego z wieży suszarniczej; konstrukcja kadzi wirowo – osadowej dla browaru w Słupsku;. modernizacja konstrukcji zbiorników i instalacji pompowo – pomiarowych zbioru mleka cystern samochodowych. Kierownik - dr inż. Jarosław Diakun, . dr inż. Grzegorz Radomski.
 • Badanie rozdrabniaczy odpadów mięsno – kostnych. Opracowanie założeń konstrukcyjnych i konsultowanie wykonania dokumentacji konstrukcyjnej i prototypu nowego rozdrabniacza. Zadania realizowane w latach 1987 – 1992 na zlecenie Zakładu Urządzeń Przemysłowych w Nysie. Rozdrabniacz wdrożony w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego AGROS w Koszalinie. Kierownik - dr inż. Jarosław Diakun.
 • Analiza i synteza mechanizmów i systemem komputerowego wspomagania projektowania mechanizmów, w tym opracowanie programu optymalizacji POLIOPT oraz programu WYKRES służący do przestrzennej wizualizacji wyników pomiarów w środowisku języka PASCAL. Zadania realizowane w latach 1986-1990 jako część projektu badawczego koordynowanego przez Uczelniane Centrum Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej w ramach krajowego, Centralnego Programu Badań Podstawowych (CPBP). Realizował dr inż. Tadeusz Bil, kierownik podtematu prof.dr hab.inż. Wojciech Tarnowski.
 • Rozdrabnianie materiałów wrażliwych termicznie (styropian, chmiel). Badania, projekt i budowa instalacji rozdrabniania, granulowania i pakowania próżniowego chmielu bezpośrednio na plantacji. Realizowane dla –,Browarów BROK w Koszalinie w latach 1995 – 2001. Projekt uzyskał nagrodę I stopnia Rady Wojewódzkiej NOT w Koszalinie1999r. Kierownik - dr inż. Jarosław Diakun.
 • Badania nad modernizacją konstrukcji strefy zasilania wytłaczarek ślimakowych. Opracowanie teorii aktywnej autotermicznej strefy zasilania. Budowa prototypu doświadczalnego wytłaczarki autotermicznej ślimakowo – tarczowej. Zadania realizowane od 1985 roku w ramach CPBR i grantów Komitetu Badań Naukowych, we współpracy z Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Metalchem w Toruniu i Zakładem Maszyn Chemicznych Metalchem w Gliwicach. W ramach tego programu badań wykonane zostały: praca habilitacyjna Dr inż. Jarosława Diakuna, prac doktorskie mgr inż. Tomasza Rydzkowskiego i mgr inż. Iwony Michalskiej Pożoga. Kierownik - dr hab.inż. Jarosław Diakun.


Obronione prace doktorskie

 

 • Jarosław Diakun: Analiza mozliwości badania ruchu wybranych materiałów w ślimakowych układach tłoczących w oparciu o pewne klasy modeli dyskretnych. Praca obroniona na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej w 1881 roku. Promotor: doc.dr inż. Jerzy Milanowski
 • Jan Diaczuk: Automatyzacja sterowania wilgotnością w procesie przygotowania ziarna do przemiału. Praca obroniona w Instytucie Technologicznym w Odessie w 1981 roku. Promotor: prof.dr hab.inż. P.N. Płatonow.
 • Zdzisław Gosiewski: Aktywne wyrównoważenie wirników sztywnych z niewyrówno-ważeniem zmieniającym się w czasie. Praca obroniona w Instytucie Podstawowych problemów techniki PAN w Warszawie, w 1981 roku. Promotor: doc.dr hab.inż. Agnieszka Muszyńska
 • Grzegorz Radomski: Intensywność i czas homogenizowania cieczy w mieszaniu periodycznym. Praca obroniona na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 1985 roku. Promotor: doc.dr hab.inż. Władysław Tarasewicz.
 • Ewa Wachowicz: Sterowanie urządzeń klimatyzacji i modelowanie procesów w przechowalniach ziemniaków. Praca obroniona na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1986 roku. Promotor: doc.dr inż. Jerzy Pułaczewski.
 • Tomasz Kiczkowiak: Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na stany dynamiczne szybkobieżnego siłownika pneumatycznego z wbudowanym zbiornikiem. Praca obroniona na Wydziale Mechaniczny, Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej w 1991 r. Promotor: Prof.dr inż. Lucjan T. Wrotny.
 • Tomasz Rydzkowski: Identyfikacja zakresu parametrów procesu wytłaczania autotermicznego wytłaczarką ślimakowo – tarczową. Praca obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, 2001 r. Promotor: prof.nzw.dr hab.inż. Jarosław Diakun
 • Iwona Michalska – Pożoga: Wpływ tarczowego mechanizmu uplastyczniania w wytłaczarce ślimakowo – tarczowej na właściwości mechaniczne wytłoczyny. Praca obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, czerwiec 2006 r. Promotor: prof.nzw.dr hab.inż. Jarosław Diakun
 • Adam Kopeć: Badania właściwości eksploatacyjnych komory próżniowej z zewnętrznym generatorem pary w procesie rozmrażania mięsa. Praca obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, lipiec 2006 r. Promotor: prof.nzw.dr hab.inż. Jarosław Diakun
 • Marek Jakubowski: Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na proces  zawirowań w kadzi wirowo –osadowej podczas klarowania zawiesin. Praca obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, styczeń 2009 r. Promotor: prof.dr hab.inż. Jarosław Diakun.
 • Sylwia Mierzejewska Promotor: prof.dr hab.inż. Jarosław Diakun.
 • Joanna Piepiórka-Stepuk Promotor: prof.dr hab.inż. Jarosław Diakun.Kolokwia habilitacyjne

 

 • Jarosław Diakun: kolokwium habilitacyjne, w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, obronione na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskie, w lutym 1992r. na podstawie monografii „Podstawy uaktywnienia strefy zasilania w konstrukcji wytłaczarki ślimakowej” - Monografia nr 30, Wydawnictwa Uczelniane WSInż. w Koszalinie, Koszalin 1991
 • Tadeusz Bil: kolokwium habilitacyjne, w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, obronione na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, w styczniu 2009r. na podstawie monografii Uniwersalny model przestrzennych mechanizmów jednokonturowych. Monografia nr 132, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007.

 

Nominacje profesorskie

 

 • Dr hab.inż. Jarosław Diakun, - profesor nauk rolniczych, 22.10.2007r. Wykaz monografii, podręczników i skryptów dydaktycznych Pod redakcją J. Milanowskiego: Laboratotium z podstaw automatyki i mechanicznej teorii mechanizmów. – skrypt. Wydawnictwa WSInż. Koszalin 1982

 

Monografie

 

 • Milanowski J., Owczarza J., Tarasewicz W.: Technologia środków żywnościowych –skrypt. Wydawnictwa WSInż. Koszalin 1986
 • Skubała W. i inni: Elementy inżynierii materiałowej w przemyśle spożywczym – skrypt, Wydawnictwa WSInż. Koszalin 1994
 • Diakun J.: Analiza procesów strefy zasilania układów uplastyczniających wytłaczarek ślimakowych. Monografia nr 23, Wydawnictwa Uczelniane WSInż. w Koszalinie, Koszalin 1997
 • Diakun J.: Podstawy uaktywnienia strefy zasilania w konstrukcji wytłaczarki ślimakowej. Monografia nr 30, Wydawnictwa Uczelniane WSInż. w Koszalinie, Koszalin 1991 Monografia habilitacyjna
 • Diakun J., Radomski G.: Urządzenia przemysłu spożywczego – skrypt, Wydawnictwa Politechniki Koszalińskiej 2003
 • Diakun J.: Eksploatacja w praktyce inżynierskiej przemysłu spożywczego. Podręcznik akademicki. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005
 • Bil T.: Uniwersalny model przestrzennych mechanizmów jednokonturowych. Monografia nr132, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007. Monografia habilitacyjna

 

Organizacja konferencji naukowych

 

 • Krajowe sympozjum naukowo – techniczne pt Problemy w budowie maszyn spożywczych. Koszalin – Kołobrzeg, wrzesień 1981 r. Przewodniczący komitetu naukowego: prof.dr inż. Zbisław Martini, przewodniczący komitetu organizacyjnego: doc.dr inż. Jerzy Milanowski.
 • VII Ogólnopolskie Seminarium „Mieszanie” Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Koszalin – Kołobrzeg maj 1996 r. Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. inż. Fryderyk Stręk, sekretarz komitetu naukowego i przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab.inż. Jarosław Diakun.
 • III Profesorskie Warsztaty Naukowe pt. „Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych” Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Koszalin – Mielno, czerwiec 1998 r.;Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab inż. Robert Sikora, sekretarz komitetu naukowego i przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab.inż. Jarosław Diakun.
 • VIII Profesorskie Warsztaty Naukowe pt. „Przetwórstwo tworzyw polimerowych” Komitetu Nauki o Materiałach PAN. Koszalin – Darłówko,  8 – 11 czerwca 2003 r. Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab inż. Robert Sikora, sekretarz komitetu naukowego i przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab.inż. Jarosław Diakun.
 • XI Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego - BEMS 2004, Koszalin – Darłówek czerwiec 2004 r. Przewodniczący komitetu naukowego: prof.dr hab.inż. Józef Grochowicz, przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab.inż. Jarosław Diakun.
 • XV Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego - BEMS 2012, Koszalin – Kołobrzeg 5 - 8 września 2012 r. Przewodniczący komitetu naukowego: prof.dr hab.inż. Jarosław Diakun, przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr inż. Adam Kopeć.

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates 1.5  Valid XHTML and CSS.