Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun


                     

                              Profesor            

     e-mail: jaroslaw.diakun(at)tu.koszalin.pl

                 Telefon: (0-94) 34 78 331 

 

 

 

 

 

 

Krótka charakterystyka tematyki naukowo badawczej i wdrożeniowej

Procesy i urządzenia do rozdrabniania: Badanie mechanizmów rozdrabniających wilków i kutrów do rozdrabniania mięsa. Modernizacja konstrukcji wilków i głowic rozdrabiających kutrów we współpracy z zakładem SPOMASZ w Żarach. Badania możliwości i technik rozdrabniania mięsa mrożonego – efektem są patenty konstrukcji i realizacja budowy Zakładzie Urządzeń Przemysłowych w Nysie Rozdrabniacza dwuwalcowo – zębatego. Badanie procesu rozdrabniania materiałów wrażliwych termicznie (chmielu i styropianu) i budowa instalacji do rozdrabniania i granulowania chmielu przez zakład PROMONT w Koszalinie.

Procesy i urządzenia wytłaczania ślimakowego: Badanie i modernizacja układu ślimakowego wilka do rozdrabniania mięsa. Opracowanie teorii aktywnej autotermicznej strefy zasilania wytłaczarki ślimakowej. Budowa eksperymentalnej, autotermicznej wytłaczarki ślimakowo –tarczowej. Badanie procesu modyfikowania i wytłaczania tworzyw polimerowych.

Procesy i urządzenia do mieszania: Badanie mieszania przenośnikiem ślimakowym dużym zbiorniku – konstrukcja mieszalnika w silosie mleka w proszku o pojemności 5 m3 dla Mleczarni w Łapach. Analiza teoretyczna mechanizmu mieszania cieczy o dużej lepkości w przepływie laminarnym, badanie jednorodności mieszania w układzie ślimakowym i mieszalniku tarczowym.

Badanie procesów i urządzeń do mycia: procesy mycia w instalacji CIP, oddziaływanie czynników mechanicznych w procesie mycia, budowa elementów instalacji mycia, procesy mycia i zmywarki w gastronomii.

Badanie procesów i urządzeń do rozmrażania próżniowego: procesy rozmrażania próżniowego mięsa, ryb, owoców.

Badanie i projektowanie opakowań i metod pakowania: przedłużanie trwałości zwłaszcza pieczywa, wykorzystanie próżni i atmosfery modyfikowanej

Badania eksploatacyjne urządzeń przetwórstwa spożywczego: maszyn do rozdrabniania mięsa, odpadów mięsnych; cystern do zbioru mleka, pieców konwekcyjno – parowych, urządzeń piekarniczych, masownic do mięsa, instalacji i urządzeń do mycia.

Badania właściwości technologiczno – wypiekowych zbóż i mąki: możliwości modyfikacji pieczywa surowcami naturalnymi, badanie uwarunkowań rozdrabniania amaranrusa, procesy miesienia ciasta.

Zastosowanie obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych z wykorzystaniem techniki komputerowej do analizy procesów: wytłaczanie w wytłaczarkach ślimakowych, kinematyki i dynamiki siłownika szybkobieżnego, mechaniki tworzenia wirów i sedymentacji w kadzi wirowo – osadowej

 

Publikacje

 

Inne zainteresowania

historia, filozofia, historia nauki i techniki, astrofizyka, turystyka rowerowa, żeglarstwo, tenis, muzyka symfoniczna

Życiorys naukowy

Studia wyższe: Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn, mgr inż. mechanik 1972 r.

Stopień naukowy doktora: Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn, doktor nauk technicznych 1981 r.

Stopień naukowy doktora habilitowanego: Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn, doktor nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, 1992

Tytuł naukowy profesora: profesor nauk rolniczych – 22.10.2007

Dziedzina nauki: Nauki Techniczne, Nauki Rolnicze

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Inżynieria Rolnicza

Specjalność naukowa: Inżynieria procesów, konstrukcja i eksploatacja urządzeń w technologiach przetwórstwa spożywczego i wytłaczania tworzyw polimerowych

Patenty

  • Zgłoszenie patentowe nr P405399 pt. "Komora wędzarniczo-parzelnicza", data zgłoszenia 20.09.2013 - M. Kubiak, M. Jakubowski, J. Diakun, W. Dolata;
  • Zgłoszenie patentowe nr P405400 pt." Komora wędzarniczo-parzelnicza", data zgłoszenia 20.09.2013 - M. Kubiak, M. Jakubowski, J. Diakun, W. Dolata;

Działalność organizacyjna naukowa i dydaktyczna

Pełnione funkcje na Uczelni

Kierownik Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

Koordynator specjalności Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego na kierunku Technika Rolnicza i Leśna

Koordynator kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka i specjalności Inżynieria Żywności na tym kierunku

Kierownik studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

Członek Senatu

Dydaktyka i organizacja dydaktyki

Koordynator specjalności Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Współorganizator kierunku Technika Rolnicza i Leśna

Organizator, twórca programu i siatki studiów, koordynator specjalności Inżynieria Żywności na kierunku Technika Rolnicza i Leśna

Organizator pracowni laboratoryjnych: procesów i urządzeń przetwórstwa spożywczego, analizy żywności, operacji technologicznych przetwórstwa spożywczego, procesów i urządzeń mycia

Promotor prac dyplomowych: Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego na kierunku Technika Rolnicza i Leśna, , Inżynieria Żywności na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Kierownik studium podyplomowego „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Menager jakości w przemyśle spożywczym”

Wykładowca przedmiotów

Inżynieria procesów przetwarzania

Urządzenia przemysłu spożywczego

Eksploatacja urządzeń przemysłu spożywczego

Linie technologiczne przemysłu spożywczego

Gastronomia

Przetwórstwo zbożowo - młynarskie

Opakowania do żywności

Projektowanie technologiczne zakładów spożywczych

Normalizacja

Teoria podobieństwa  (na studiach doktoranckich)

Udział w organach zarządzania, organizacjach i komitetach naukowych

Członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN (z wyboru w kadencji 2003 - 2006),

Członek sekcji Przetwórstwa Rolno - Spożywczego Komitetu Techniki Rolniczej PAN

Członek Komisji Budowy Maszyn PAN Oddział w Poznaniu,

Członek Rady Programowej czasopisma naukowo - technicznego pt. „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”,

Członek Rady Programowej czasopisma naukowo - technicznego pt. Przetwórstwo Tworzyw

członek Senatu Politechniki Koszalińskiej

członek Rady Programowej Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie

członek Regionalnej Rady Gospodarki, Innowacji, Technologii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Członek komitetu naukowego cyklicznych krajowych konferencji naukowo – technicznych pt Budowa i eksploatacja maszyn spożywczych – BEMS

 

Kształcenie kadry

Promotorstwo obronionych prac doktorskich

Mgr inż. Tomasz Rydzkowski. „Identyfikacja zakresu parametrów procesu wytłaczania autotermicznego wytłaczarką ślimakowo – tarczową”; obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, 12. czerwiec 2001 r.

Mgr inż. Iwona Michalska – Pożoga: praca doktorska pt. „Wpływ tarczowego mechanizmu uplastyczniania w wytłaczarce ślimakowo – tarczowej na właściwości mechaniczne wytłoczyny” obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej; 20. czerwiec 2005 r.

Mgr inż. Adam Kopeć; praca doktorska pt..” Badania właściwości eksploatacyjnych komory próżniowej z zewnętrznym generatorem pary w procesie rozmrażania mięsa”; obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej; 4. lipiec 2005 r.

Mgr inż. Marek Jakubowski: Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na proces  zawirowań w kadzi wirowo –osadowej podczas klarowania zawiesin”, obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, 13. styczeń 2009 r.

Mgr inż. Sylwia Mierzejewska: przewód doktorski pt. „Analiza efektywności oddziaływania czynników mechanicznych w aspekcie energetycznym i jakościowym mycia rurociągów w przemyśle spożywczym”, obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, 2011 r.

Mgr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk: „Wpływ warunków przepływu cieczy miedzy płytami wymiennika ciepła na skuteczność mycia w obiegu zamkniętym.” obroniona na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, 2012 r.

Promotorstwo otwartych przewodów doktorskich

Mgr inż. Mariusz Seńcio: „Wpływ techniki uplastyczniania mięsa na teksturę i jakość produktu typu kebap”. Przewód otwarty przez Radę Wydziału Mechanicznego dn. 21.07.2009 r.

Recenzje prac doktorskich

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Husina Jounesa Subie nt. "Badania porównawcze procesów wytłaczania konwencjonalnego i autotermicznego polietylenu małej gęstości" wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Listopad 1995 r

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Gościańskiego pt. „Badania wpływu chemicznej modyfikacji mineralnych napełniaczy proszkowych na wybrane właściwości fizykomechaniczne liniowego polietylenu” wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, maj 1999

Recenzje dorobku habilitacyjnego

Recenzja monografii habilitacyjnej pt. „Studium autotermiczności procesu wytłaczania i strefy zasilania wytłaczarki” oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz uzasadnienie nadania stopnia naukowego doktora habilitacyjnego dla dr inż. Janusza Sikory. Wykonana na zlecenie dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Sierpień 2000 r.

Recenzja monografii habilitacyjnej pt. „Siły cięcia w obróbce ryb” oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz uzasadnienie nadania stopnia naukowego doktora habilitacyjnego dla dr inż. Andrzeja Dowgiałło. Opracowana na zlecenie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie Prof. dr hab. Mieczysława Szpryngiela. Grudzień 2003

Recenzja rozprawy habilitacyjnej pt. „Modelowanie fizycznych cech nadziewanych produktów spożywczych w zmiennych warunkach wytłaczania” i dorobku naukowego dr inż. Agnieszki Wierzbickiej. Recenzja opracowana z powołania Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, na zlecenie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie Prof. dr hab. Wiesława Piekarskiego

Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr inż. Jana Limanowskiego opracowana z powołania Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, na zlecenie Dziekana Wydziału Nauki o Żywności,  Prof. dr hab. Stefana Ziajki (Olsztyn, dn. 2.VII.2007r.; L.dz. 07-0100/364/07), październik 2007

 

Recenzje skryptów, monografii i książek

„Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych” opracowana na zlecenie Prorektora Politechniki Lubelskiej. Grudzień 1999

Projekty badawcze: centralne, KBN, ministerstwa

Kierownik zespołu i współwykonawca zadania badawczego nt. Badania nad modernizacją konstrukcji strefy zasilnia wytłaczarek jednoślimakowych. W ramach centralnego programu badawczego nr 93/CPBR 3.14/1850/97, realizacja w latach 1987 -1988

Kierownik zespołu i współwykonawca projektu badawczego KBN nr 7.S204.005.05 pt. , Badania procesów wytłaczania autotermicznego tworzyw wielkocząsteczkowych;  realizowany w latach 1993 - 1995

Kierownik zespołu i współwykonawca projektu badawczego KBN nr 7 T08E 038 13, pt. Identyfikacja parametrów procesu wytłaczania wytłaczarką autotermiczną ślimakowo - tarczową,  realizowany w latach 1997 – 1998;

Kierownik zespołu i współwykonawca projektu badawczego KBN nr 4 T08E 06223, pt. Badanie możliwości przetwórczych autotermicznej wytłaczarki  ślimakowo - tarczowej,  realizowany w latach 2002 –2004;

Współwykonawca w projekcie Ministerstwa Nauki i Informatyki nr 1237/T08/2005/29 pt Badanie możliwości zastosowania autotermicznej wytłaczarki śliamkowo – tarczowej do tworzyw z recyklingu, realizowany w latach 2005,  2006

Kierownik projektu badawczego nr N502 008 32/0963; umowa 0963/T02/2007/32 pt. Symulacyjne badania wpływu parametrów konstrukcyjnych kadzi wirowo osadowej na rozkład i charakter zawirowań powstających podczas klarowania zawiesin” – Realizacja 2007 - 2008