Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk


 Profesor PKosz

e-mail: joanna.piepiorka@tu.koszalin.pl

Telefon: (0-94) 34 78 459

 

 

 

PhD, Agricultural Sciences, Agricultural Engineering discipline

Professor assistant from 2012

Koszalin University of Technology,

Department of Mechanical Engineering

Division of Food Industry Processes and Facilities

 

 

Obszar działalności naukowej

Higiena i bezpieczeństwo produkcji żywności, zmierzające do zmniejszenia ryzyka występowania zagrożeń fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w produkcie spożywczym. Techniki i programy mycia urządzeń produkcyjnych, w tym głównie badanie czynników warunkujących skuteczne mycie w systemach CIP oraz minimalizacja stężeń środków chemicznych stosowanych do jego realizacji.

 

The area of scientific research concerns the hygiene and safety of food production, aiming at reducing the risk of physical-chemical and microbiological threats in a food product through the application of HACCP, ISO 22000, IFS, BRC and effective hygiene of production lines. During the process of food production, post-production deposits form, which impair the efficiency of the work of many devices (including plate heat exchangers) and provide a habitat for microbial pathogens. Basic research in this field relates to the formation of deposits on the production surfaces, their microstructure and methods of their effective removal. It is advisable to know the interactions of basic cleaning agents influencing effective cleaning, mainly in CIP systems. They aim at minimizing the concentration of chemicals. Conducted research also aims at the development of new, unconventional washing techniques of production equipment, including pulsatile and bubbling cleaning, with the use of ultrasounds and the foam washing implemented in a closed system.

 

Życiorys naukowy

 • 2010 - 2012 Politechnika Koszalińska, Studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego;
 • 2006 - 2011 Politechnika Koszalińska kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (III stopień studiów);
 • 2010 TÜV - Akademie Rheinland GmbH, szkolenie z zakresu Mycia i Dezynfekcji w Przemyśle Spożywczym, Mikrobiologii Żywności oraz Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO;
 • 2009 - 2010 Politechnika Koszalińska, Studia Podyplomowe z Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie - Menadżer Jakości w Przemyśle Spożywczym;
 • 2000 – 2006 Politechnika Koszalińska kierunek Technika Rolnicza i Leśna o specjalności Inżynieria Żywności (I i II stopień studiów).

 

Research Career

 • Koszalin University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Academic Degree PhD - 2012;
 • Koszalin University of Technology, Postgraduate studies in Pedagogical Preparation – 2012;
 • Koszalin University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Mechanics and Mechanical Engineering (PhD studies) 2006 – 2011;
 • Koszalin University of Technology, Postgraduate studies in Quality Management in the plant - Quality Manager in Food Industry 2009 – 2010;
 • Koszalin University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Agricultural and Forest Technology, Food Engineering (Engineering studies and Master studies) 2000 – 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prizes and awards

 

 • 2015 – Individual Rector’s prize for scientific achievements;
 • 2014 – Teamwork Rector’s prize for organizational achievements;
 • 2013 – Individual Rector’s prize for scientific achievements;
 • 2013 – The certificate from the Provincial Labour Office for completion the research work on "The influence of the conditions of fluid flow between the plates of a heat exchanger on the effectiveness of cleaning in closed circuit" as a important for the development of the West Pomeranian province;
 • 2012 – Distinction for work "Aplication of nefelometers to identify cleaning process in the flow" III Food Engineering Symposium.

 

Publikacje/Publications

 

 

Udział w projektach badawczych

 1. „Identyfikacja zagrożeń i badanie warunków zapewnienia skutecznego mycia w systemie CIP krytycznych miejsc instalacji”, N N313 136838 - (zakończony)
 2. „Wpływ warunków przepływu cieczy między płytami wymiennika ciepła na skuteczność mycia w obiegu zamkniętym”, N N313 147038 – grant promotorski (zakończony)  
 3. Projekt „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
  i Budżetu Państwa Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (zakończony)
 4. Projekt „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - edycja II” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
  i Budżetu Państwa Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (zakończony)

 

Projects

 • Hazard identification and evaluation of conditions to ensure effective cleaning in CIP system of critical areas of installations N N313 136838, MNiSW;
 • The influence of the conditions of fluid flow between the plates of a heat exchanger on the effectiveness of cleaning in closed circuit N N313 147038, MNiSW;
 • 2 projects "Investment in knowledge as a driving force for development of innovation in the region" - I and II edition co-funded by the European Union under the European Regional Social and State Budget Sub-measure 8.2.2 of the Operational Programme Human Capital 2007-2013.
 • "Complex system of processing carp for modern food and feed" - Principal Investigator - prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, co-funded by the European Fisheries Fund (75%) and state budget resources (25%) under the Operational Programme "Sustainable Development of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas 2007-2013" Priority Axis 3 - Measures of common interest, Pilot projects, stage III part 1 - Mechanization pretreatment carp - performer research task "comprehensive system of processing carp for modern food and feed products".

 

 

 

Staże naukowe

 • Staż naukowy w Royal Unibrew Polska Sp. z o.o. Koszalin 11.04.2007 – 25.04.2007
 • Staż naukowy w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekosz” Koszalin 10.05.2008 – 26.05.2008.

 

Kursy i szkolenia

 • 2011 - Techniki antystresowe, metody radzenia sobie ze stresem. Zarządzanie czasem i zadaniami oraz przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym;
 • 2011 - Retoryka i wystąpienia publiczne;
 • 2011 - Szkolenie z zakresu obsługi Kolorymetrów LOVIBOND RT100 i CAM;
 • 2010 - TÜV - Akademie Rheinland GmbH, szkolenie z zakresu Mycia i Dezynfekcji w Przemyśle Spożywczym;
 • 2010 - TÜV - Akademie Rheinland GmbH, szkolenie z zakresu Mikrobiologii Żywności;
 • 2010 - TÜV - Akademie Rheinland GmbH, szkolenie na Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000;
 • 2010 - Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne;
 • 2010 i 2011 - dwa szkolenia na temat Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane.

 

Courses and training

 

 • TÜV - Akademie Rheinland GmbH – Cleaning and disinfection in Food Industry – 2010;
 • TÜV - Akademie Rheinland GmbH – Microbiology of Food – 2010;
 • TÜV - Akademie Rheinland GmbH – Internal Auditor food safety management system according to ISO 22000 – 2010;
 • PKN - The base of normalization - Normalization in Food Technology 2013;
 • Consulting – Quality Systems – Proxy for the quality systems – HACCP, BRC v6, IFS v6 and norms from the ISO series – 2014.

 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe

 • Międzynarodowy certyfikat z Pełnomocnika Jakości TÜV
 • Międzynarodowy certyfikat z Menadżera Jakości w Przemyśle Spożywczym
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000

 

Additional qualifications

 

 

 

 • International Certificate of Quality Agent of TUV;
 • International Certificate of Quality Management in Food Industry;
 • Auditor of food safety management system according to ISO 22000.

 

Działalność organizacyjna

 • Przynależność do Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności;
 • Przynależność do Polskiego Towarzystwa SPOMASZ
 • Redaktor techniczny czasopisma Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego
 • Członek Rady Programowej na Kierunku TRIL

 

 

 

Organizational activity

 

 • Member of the Polish Society of Food Technologists;
 • Member of the Polish Society of Engineering and Food Processing Technology SPOMASZ;
 • Executive-editor of the Polish Journal of Food Engineering;
 • Member of the Program Council for the Direction of the Agricultural and Forest Technology.