Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra Procesów i Urządzeń
Przemysłu Spożywczego


dr inż. Monika Marianna Sterczyńska


 

   

                                   Adiunkt 

      e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl

                   Telefon: (0-94) 3478 209             

                                 p. 226 C

                                                


 

Obszar działalności naukowej
 • Browarnictwo (technika i technologia).
 • Winiarstwo (technika i technologia).
 • Pomiary Particle Image Velocimetry (PIV).
 • Obrazowanie cząstek metodą Shadow Sizing.
 • Ruch wirowy płynu, zjawisko formowania się stożka osadu.
 • Chromatografia HPLC i GC.
 • Analiza jonów wybranych metali, AAS.
 • Podstawy żywienia człowieka, dietetyka.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
 
 • Technologia przetwórstwa produktów spożywczych (lab.).
 • Analiza i ocena jakości żywności (w, ćw, lab.).
 • Analityka żywności (w, lab.).
 • Projektowanie diet (proj.)
 • Toksyny w żywności (w, lab.)
 • Żywność tradycyjna, ekologiczna i etniczna (proj)
 • Żywność fermentowana i napoje (w, lab)
 • Informatyka w przemyśle spożywczym (lab).
 • Technologie Przetwórstwa  Żywności (lab).
 • Podstawy Żywienia Człowieka (w, ćw).
 • Żywność funkcjonalna i spejalnego przeznaczenia (proj)
 • Utrwalanie surowców i produktów spożywczych (proj)
 • Technologia Gastronomiczna z Towaroznawstwem (lab).
 • Sensoryczne Metody Oceny Jakości Żywności (lab).
 • Technologie Przetwórstwa Mięsa, Mleka (lab).
 • Technologia Przetwórstwa Spożywczego (lab).
 • Dietetyka z profilaktyką (ćw, proj).
 • Projektowanie technologiczne zakładów przetwórstwa spożywczego (proj).
 • Żywienie Człowieka- działy wybrane (w, ćw).
 • Żywienie człowieka (w)
 • Ogólna technologia żywności (w, lab. proj.)
 • Higiena i bezpieczeństwo produkcji żywności (lab.)
 
 
Życiorys naukowy
 • 27 września 2017 uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (Wydział Technologii Żywności, Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej)
 • 2013-2015 studia podyplomowe, Przygotowanie pedagogiczne, Wydział Technologii i Edukacji, Politechnika Koszalińska,
 • 2011-2017 - studia doktoranckie, specjalność:Inżynieria Rolnicza, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska,
 • 2012-2013 - studium podyplomowe: Analityka w Ochronie Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • 2008-2012 - studia inżynierskie, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska,
 • 2006-2011 - studia magisterskie,Technika Rolnicza i Leśna, specjalność: Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska.

 

Kursy, szkolenia
 • 2019 „ANALIZA SENSORYCZNA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – WYMAGANIA, METODY BADAŃ I WERYFIKACJA ZESPOŁU”, J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. /Pracownia Analizy Sensorycznej i Badań KonsumenckichGdynia 
 • 2019 Normalizacja - seminarium, "Dziś i jutro normalizacji"  
 • 2018 FlavorActiv "About hops and sensory evaluation of hop tarieties", Radocz k. Wadowic
 • 2016 Warsztaty Analityczne MS Spektrum, Szczecin
 • 2013 Warsztaty  „Jak poprawić efektywność ekstrakcji do fazy stałej” BioAnalytic, Gdańsk,
 • 2013 Warsztaty „Jak łączyć aby skutecznie połączyć. Rola połączeń w chromatografii cieczowej” BioAnalytic, Gdańsk,
 • 2011 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000:2005 oraz HACCP wg Codex Alimentarius,
 • 2011 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008,
 • 2010 Warsztaty Youth Empowerment Seminar plus (YES+),
 • 2009 Warsztaty Szkoleniowe z Pierwszej Pomocy,
 • 2007 Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji (seminarium),
 • 2004 Kurs Pierwszej Pomocy (16-godzinny)

 

Staże naukowe
 • 17-21.12. 2018 Czech University of Life Sciences,Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences,
 • 13-17.12.2016 Czech University of Life Sciences,Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences,
 • 15.03-15-06. 2016 Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Storing and Processing of Plant Products
 • 21-24.09.2015 Technical University of Ostrava
 • 9-12.12.2012 Czech University of Life Sciences,Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences,
 • 4-29.10.2012 Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agricultural Engineering,
 • 6-17.08.2012 IHAR – PIB (Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie) w pracowni Diagnostyki Molekularnej i Biochemii oraz Pracownia Zasobów Genowych i Kultur in Vitro,
 • 13-17.05.2012 Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agricultural Engineering,
 • 01– 31.05.2012 browar VAN PUR S.A. oddział w Koszalinie,
 • 01 – 31.10.2010 browar VAN PUR S.A. oddział w Koszalinie.

 

Projekty badawcze
 • Wykonawca w  projekcie "Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik" Umowa o dofinansowanie nr 00001-6521.2-OR1600001/18/19 zawarta w dniu 12.07.2019 roku, działanie 2.2 - Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, Priorytet 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” od 2019
 • Wykonawca w operacji "Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach  akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik" Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej,
  konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” od 2018
 • Kierownik zadania badawczego w ramach środków statutowych "Reologiczne i fizykochemiczne właściwości półproduktów, produktów oraz odpadów z przemysłu browarniczego"
 • Kierownik zadania badawczego w ramach prowadzonych badań naukowych pt."Techniczne i technologiczne aspekty wytwarzania brzeczki piwnej w skali półtechnicznej" (w trakcie realizacji od 2016 roku)
 • Kierownik projektu badawczego Etiuda 3 finansowanym przez NCN o numerze 2015/16/T/NZ9/00400, Technologiczne aspekty klarowania brzeczki piwnej z uwzględnieniem zmodyfikowanej metody separacji osadów w kadzi wirowej, realizacja - rok akademicki 2015/2016.
 • Kierownik zadania badawczego w ramach prowadzonych badań naukowych pt." Analiza zmian stężenia jonów metali w brzeczce piwnej na poszczególnych etapach operacji technologicznych realizowanych na uczelni" 2014-2015 (rozliczone).
 • Wykonawca prac badawczych w etapie III realizowanego projektu pilotażowego pt. „Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (75%) oraz środków budżetu państwa (25%) w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 środki służące wspólnemu interesowi, środek 3.5 Projekty pilotażowe

 

Patenty
 • Patent nr P.407021, pt. "Kadź wirowa, wykorzystywana zwłaszcza w browarnictwie", grudzień 2016 - M. Sterczyńska, M. Jakubowski, T. Tuszyński.

 

Udział w konferencjach naukowych
 • XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI” (d. Szkoła Letnia) 17-20.09.2019 r., Janów Lubelski
 • XVIII Konferencja Naukowo-Technicznej Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego „BEMS 2018” Ustronie Morskie, 4-7 września 2018:
 • VI Sympozjum Inżynierii Żywności, 26-28 czerwca 2018, Warszawa
 • XVII Konferencja Naukowo-Technicznej Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego „BEMS 2016” Białowieża, 21-23 września 2016:
 • V Sympozjum Inżynierii Żywności, 21-23 czerwca 2016, Warszawa,
 • XII Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, 19 maja 2015, Koszalin,
 • IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów pt.: „Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie”, 21-22 marca 2015, Kraków,
 • XVI Konferencja Naukowo-Technicznej Budowa I Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS, 9-12 września 2014, Lublin,
 • IV Sympozjum Inżynierii Żywności, 1-2 lipca 2014, Warszawa,
 • XI Konferencji Studentów i Młodych Pracowników  Nauki VII Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych, 20 maja 2014 r., Koszalin,
 • XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „POSTĘP W INŻYNIERII ŻYWNOŚCI” (d. Szkoła Letnia) 11-14.09.2013 r., Krasiczyn,
 • XLI Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk "Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu", 2-3 lipca 2013 r., Kraków,
 • X Konferencji Studentów i Młodych Pracowników  Nauki VI Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych, 21 maja 2013 r., Koszalin,
 • Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w technologii żywności. Od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej”, 26-27 września 2012, Poznań,
 • XV Konferencja Naukowo-Technicznej Budowa I Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS, 5-8 września 2012, Kołobrzeg,
 • III Sympozjum Inżynierii Żywności, 26-27 czerwca 2012, Warszawa,
 • IX Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki na Wydziale Mechanicznym, 21 maja 2012, Koszalin,
 • I Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności - 18-20 listopada 2011, Warszawa,
 • I Wielkopolska Konferencja „Nauka Gospodarce Żywnościowej”, 16-17 czerwca 2011, Poznań,
 • VII Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego oraz III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych, maj 2010, Koszalin,

 

Działalność organizacyjna
 • Opiekun Koła Naukowego Technologów Żwyności i Żywienia
 • Sekretarz Rady Programowej kierunku Technologii Żwyności i Żywienia Człowieka
 • Wykłady autorskie i promocyjne dla uczniów
 • Koordynator bazy BPN i POLon w Katedrze PiUPS
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oddział Małopolski,
 • Członek Komitetu Organizacyjnego XVII Szkoły Technologii Fermentacji, Kocierz 2014
 • Twórca i administrator strony internetowej czasopisma Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego,
 • Współtwórca i administrator strony internetowej czasopisma Wydziału Mechanicznego
 • Członek redakcji technicznej czasopisma Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego,
 • Twórca i administrator strony internetowej Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego,
 • Przynależność do Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ"
 • Pomoc w organizacji Konferencji BEMS 2012 w Kołobrzegu,
 • Wykład i promocja Politechniki Koszalińskiej, Kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie „Żywność, żywienie a zdrowie – choroby cywilizacyjne związane z odżywianiem”.

 

Współpraca
 • Browar Van Pur S.A. w Koszalinie,
 • Prof Tadeusz Tuszyński, dr inż. Aleksander Poreda, dr inż. Piotr Antkiewicz, dr inż. Marek Zdaniewicz, dr Małgorzata Makarewicz z Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej Akademii Rolniczej w Krakowie,
 • Dr inż. Józef Dresner oraz Arkadiusz Antonowicz (Eurotek International - przedstawiciel Dantec Dynamics), Warszawa.

 

Wykłady autorskie
 • Zastrzyk witamin każdego dnia,
 • Prawidłowe żywienie przedszkolaka,
 • Żywność, Żywienie a Zdrowie.
 • Sekrety zdrowego jedzenia.

 

 

 

Rzec można, że od­wie­czną ta­jem­nicą świata jest je­go poznawalność (A.Einstein)